Konferencja Fons largus

Biblioteka, obojętnie, czy pod tym terminem dostrzegamy instytucję skupiającą fachowych bibliotekarzy, czy starannie gromadzony i profilowany zbiór cennych druków, rycin i rękopisów utrwalających zdobycze myśli i ducha ludzkiego, czy też dedykowaną tym zbiorom przestrzeń ujętą w architektoniczne ramy, zawsze odgrywała i nadal odgrywa tak istotną rolę w kształtowaniu i rozwoju kultury, że jej stymulujące oddziaływanie na ludzką aktywność uznaje się za oczywiste, na tyle oczywiste, że analizuje się je rzadko lub wcale. Bez bibliotek nie byłoby wszak naszej wiedzy i nauki, żadne kodyfikacje ludzkiego dorobku kulturowego i systematyzacje twórczości naukowej nie byłyby możliwe. Bez bibliotek i inspirującej roli książki trudno sobie wyobrazić istotny rozwój twórczości artystycznej i teoretycznych założeń w dziedzinie sztuki i architektury. Przyjmując to oddziaływanie za bezdyskusyjne, warto jednak poddać analizie szereg przejawów tej istotnej funkcji kolekcji bibliotecznych w okresach historycznych i współcześnie z korzyścią dla dalszej działalności bibliotek naukowych i lepszego spożytkowania ich potencjału.

 

Szczególne zainteresowanie organizatorów budzą problemy związane z inspirującą rolą bibliotek i ich profilowanych księgozbiorów w naukach humanistycznych, z pytaniem, czy i w jakim stopniu biblioteki pobudzały i ukierunkowywały rozwój poszczególnych nurtów badawczych i interpretacyjnych; czy idea biblioteki jako centrum badawczego jest nadal atrakcyjna, czy może już anachroniczna; jaka była i jaka jest dziś rola historycznych kolekcji bibliotecznych, warsztatów pracy uczonych, jakie jest ich znaczenie badawcze; a także, jaka była i jaka jest rola księgozbiorów bibliotecznych w formowaniu duchowym, kształtowaniu osobowości i rozwoju twórczości uczonego i artysty; jak się przejawiał i jak przejawia wpływ bibliotek i dostępnego piśmiennictwa na twórczość artystyczną, jak bywa rozpoznawany i badany; jakie było i jakie jest znaczenie architektonicznej oprawy przestrzeni bibliotecznej, czy powinno pozostawać w ścisłej relacji do charakteru zbioru i specyficznych funkcji biblioteki. Tego typu pytania skłoniły organizatorów do podzielenia obrad konferencji na poszczególne sesje tematyczne.

 

Sesja I: Animi voluptas. The Scholar’s Library – Biblioteka uczonego

 

W wizji jednego z siedemnastowiecznych encyklopedystów biblioteka określana jako rozkosz ducha była instytucją ukierunkowaną zarówno na kształtowanie zainteresowań intelektualnych, jak i formacji duchowej adeptów nauk i ich mentorów. Odwołując się do takiego sposobu pojmowania misji biblioteki organizatorzy chcieliby zachęcić uczestników sesji do naszkicowania odpowiedzi na pytania: czym była lub jest biblioteka uczonego?; jakie pełniła lub pełni funkcje?; jak się przyczyniała lub przyczynia do osiągania rezultatów naukowych?

 

Sesja II : Ingeniorum consecratio. The Artist’s Library – Biblioteka artysty

 

Biblioteka, dzięki której wybitny artysta - doctus artifex - kunszt swój wspierał studiami, zalety jego umysłu czyniła trwałymi po to, by ich unieśmiertelnienie - ingeniorum consecratio - stało się faktem. W ramach tej sesji organizatorzy pragną zachęcić uczestników, by spojrzeli jeszcze raz na zasoby biblioteczne artystów, by dokonali także przeglądu tradycyjnych i nowych metod badawczych, a także by zechcieli odpowiedzieć na pytanie, jakie wnioski z analiz zawartości księgozbiorów oraz przeglądu różnych pism i teoretycznych wypowiedzi nowożytnych malarzy, rytowników, rzeźbiarzy czy architektów byli skłonni wyciągać historycy sztuki i historycy architektury dawniej,  a jakie byliby skłonni przyjmować dziś w konsekwencji rozwoju badań nad dziejami czytelnictwa.

 

Sesja III: Locum et armarium. The Library Space – Przestrzeń biblioteczna

  

Przypominając De bibliothecis syntagma (1602), dzieło Justusa Lipsiusa (1547-1606) o godnych antycznych wzorach bibliotek, z których poznanie i wiedza czerpią swe początki, organizatorzy chcieliby przedmiotem obrad tej sesji uczynić relacje między zmieniającymi się koncepcjami bibliotek i ich architektoniczną oprawą czy artystycznym wystrojem wnętrza, poddając analizie i dyskusji zarówno wybitne realizacje i wspomagające rozwiązania praktyczne, jak i przejawy ewolucji myśli teoretycznej w tym zakresie.

 

Sesja IV: Arbor sapientiae. The Library: a Centre of Studies - Biblioteka, centrum studiów

 

Zapraszając do udziału w sesji Arbor sapientiae, organizatorzy chcieliby zachęcić do  dyskusji na temat funkcji i znaczenia różnych księgozbiorów dla przedmiotowego i metodologicznego ukierunkowania badań naukowych, a przez to ogólnie dla rozwoju nauki względnie realizacji jakichś istotnych celów społecznych. Tym samym organizatorzy pragną spojrzeć na biblioteki ważne historycznie lub współcześnie poprzez prymat prowadzonych w nich prac badawczych i edytorskich, a także poprzez wpływ, jaki ich kolekcje wywierały bądź mogły wywierać na twórczość naukową i literacką lub formację intelektualną i duchową uczonych korzystających z ich zasobów. 

 

 

Sesja V: Gigantium humeris. Historic libraries: Relevance to Today - Biblioteka dawna dziś

 

-    sesja poświęcona pamięci prof. Philippa Fehla, zmarłego w 2000 r. wykładowcy historii sztuki w University of Illinois at Urbana-Champaign, dyrektora The Cicognara Library Project.

 

Odwoławszy się do przykładu biblioteki Cicognary, organizatorzy chcieliby zachęcić uczestników do rozważenia i porównania dawnych i obecnych funkcji kolekcji bibliotecznych o znaczeniu historycznym, szczególnie tych uznawanych za warsztat pracy dawnych uczonych, którzy podobnie jak Cicognara, byli pionierami badań naukowych w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Jaką wartość poznawczą mają dziś żmudne prace nad zestawieniami inwentarzowymi dawnych bibliotek, nad uwagami pozostawionymi w katalogach przez dawnych właścicieli czy rekonstrukcjami całych księgozbiorów. Czego oczekujemy od mikrofiszowych lub elektronicznych rekonstrukcji całych zbiorów, czy ich efekty można traktować jako wymowne i wiarygodne świadectwa dawnego czytelnictwa lub zapis myśli, teorii i idei związanych z procesem twórczym? Jak księgozbiory historyczne z różnych okresów bywają wykorzystane w praktyce badawczej i dydaktycznej współczesnej humanistyki?

 

Sesja VI: Thesaurus desiderabilis. The Arts and Humanities Library of Tomorrow - Humanistyczna biblioteka naukowa jutra

 

Koncepcja biblioteki przyjaznej czytelnikowi, funkcjonalnie zaprojektowanej i właściwie zorganizowanej wydaje się być swoistym skarbcem życzeń, nie tylko obrazem z ulotnych marzeń bibliotekarza, ale i niekiedy remedium na stres wywołany koniecznością opanowywania nowych, wciąż doskonalszych technik i wykorzystania sposobów dostarczania informacji. Organizatorzy zachęcając do udziału w tej sesji, chcieliby przede wszystkim skonfrontować oczekiwania i postulaty czytelników, przedstawicieli świata nauki, wysuwane wobec humanistycznych bibliotek naukowych z obecnym stanem tych instytucji i prognozowanymi kierunkami ich rozwoju.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.