Konferencja Fons largus

 

 

Fons largus

The Library: a Source of Inspiration - Biblioteka, źródło inspiracji

Międzynarodowa konferencja naukowa

Warszawa, BUW, IS PAN, 14 – 17 maja 2012 r. 

 

Programme of the Conference

Program konferencji

 

 

Monday, 14th May, 2012 - Poniedziałek, 14 maja 2012 r.  

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

 

930-1000

Registration - Rejestracja uczestników

 

1000-1025

Welcome - Powitanie

Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW

Elżbieta Witkowska-Zaremba, dyrektor IS PAN

 

Opening of the conference and an introduction

Otwarcie obrad i wprowadzenie

Włodzimierz Lengauer, prorektor UW

 

Sesja Animi voluptas. The Scholar’s Library – Biblioteka uczonego

Moderator - Prowadzący: Tadeusz Zadrożny, IS PAN

 

1030-1100

Jacek Bielak

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja biblioteki Zachariasza Zappio przy kościele św. Jana w Gdańsku. Przestrzenno-wizualne aspekty kształtowania wizerunku gdańskiego uczonego w XVII-XVIII wieku

The Foundantion of the Zacharias Zappio Library at St. John’s Church in Gdańsk (Danzing): its Spatial and Visual Aspects in Creating the Image of the 17th and 18th Century Scholar

1100-1130

Agnieszka Borysowska

Książnica Pomorska w Szczecinie

Andreas Müller Greifenhagius (1630-1694) i jego książki 

Andreas Müller Greifenhagius (1630-1694) and His Books

1130-1200

Małgorzata Stolarska-Fronia,

Maciej Gugała

Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa

„Wirtualna Biblioteka” żydowskiego uczonego. Przestrzeń wyobrażona na podstawie projektu wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich

The "Virtual Library" of a Jewish Scholar: the Space Imagined in the Project of the Core Exhibition at the Museum of the History of Polish Jews

1200-1230

Discussion and a coffee break - Dyskusja i przerwa na kawę

 

Moderator - Prowadząca: Joanna M. Sosnowska, IS PAN

 

1230-1300

Tomasz Kaszubski

Biblioteka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Krakowski księgozbiór Mieczysława Porębskiego 

Mieczysław Porębski’s Krakow Library

1300-1330

Anna Olszewska

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Mieczysława Porębskiego ikonosfera i biblioteka. Próba konfrontacji pojęcia z miejscem

Mieczysław Porębski’s Library and his Iconosphere: How Can the Scientist’s Actual Library Reappear His Text?

1330-1400

Magdalena Mazik

Biblioteka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Znaczący gest. Biblioteka Profesora Mieczysława Porębskiego w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej 

Professor Mieczysław Porębski’s Library at the Museum of Contemporary Art in Krakow: a Meaningful Gesture

1400-1415

Discussion - Dyskusja

1415-1500

Lunch

 

Sesja Ingeniorum consecratio. The Artist’s Library – Biblioteka artysty

Moderator - Prowadzący: Zbigniew Bania, UKSW

 

1500-1530

Ricardo De Mambro Santos

Department of Art History, Willamette University (Salem, Oregon) 

The Practice of Knowledge: Collecting Books among Renaissance Masters and the Rising of a New Concept of Art

Wiedza stosowana w praktyce. Kolekcjonowanie druków wśród renesansowych mistrzów i formowanie się nowej koncepcji sztuki

1530-1600

Macarena Moralejo Ortega

Autonomous University of Madrid

The Distribution of Federico Zuccari’s “L’idea de’ pittori, scultori ed architecti” (1607) in European Libraries

Rozpowszechnienie “L’idea de’ pittori, scultori ed architecti” (1607) Federico Zuccariego w zbiorach bibliotek europejskich

1600-1630

Marek Wasilewicz

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Pietera Jansz. Saenredama 

Pieter Saenredam's Oeuvre and His Library

1630-1645

Coffee break - Przerwa na kawę

1645-1715

Ewa Manikowska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Bernarda Bellotta. Horyzonty i aspiracje weneckiego weducisty na dworze Augusta III 

Bernardo Bellotto's Library: the Horizons and Ambitions of a Veduta Painter at the Dresden Court of Augustus III

1715-1745

Małgorzata Biłozór-Salwa

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Bibliotheca regia jako artystyczna inspiracja? Rękopis Jean-Georgesa Noverre'a w kolekcji Stanisława Augusta 

Bibliotheca Regia as a Potential Source for Artistic Inspiration: Jean-Georges Noverre's  Manuscript in Stanislaw August's Collection

1745-1815

Dominik Zieliński

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Prywatna biblioteka Ludwika II Bawarskiego. Biblioteka – zleceniodawca – artysta w epoce historyzmu

The Private Library of Ludwig II of Bavaria: Library – Contractor – Artist in the Age of Historicism

1815-1845

Discussion - Dyskusja

1900-2100

Photography Exhibition Opening - Wernisaż wystawy fotografii Spirit out of Matter – Duch płynący z materii autorstwa Diti Ravner

Reception at the Library Gardens - Poczęstunek w ogrodach BUW

 

Tuesday, 15th May, 2012 - Wtorek, 15 maja 2012 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66 

 

Sesja Arbor sapientiae. The Library: a Centre of Studies – Biblioteka, centrum studiów

Moderator - Prowadząca: Katarzyna Materska, UW

 

930-1000

Tadeusz Zadrożny

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

W blasku ideału. O związkach biblioteki i muzejonu w ujęciu Justusa Lipsiusa i Claude’a Clementa

In Light of the Ideal. The Library and Mouseion Connections According Justus Lipsius and Claude Clement

1000-1030

Antonio Manfredi

Biblioteca Apostolica Vaticana

The Vatican Library: a Library of an Universal Character

Biblioteka Watykańska – książnica o charakterze uniwersalnym

1030-1100

Ryszard Kasperowicz

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

II

Od testamentu nimfy do pamięci symbolicznej. Biblioteka Warburga jako wizerunek uczonego poza granicami dyscypliny 

From a Nymph's Testament to Symbolic Memory: Aby Warburg's Library as a Portrait of a Scholar Beyond the Borders of the Discipline

1100-1115

Discussion and a coffee break - Dyskusja i przerwa na kawę

1115-1145

Jadwiga Wielgut-Walczak

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Inspiracje współczesnych badań nad sztuką na przykładzie recepcji zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  

Inspirations of Contemporary Art Research on the Basis of Analysing the Reception of the Jan Matejko Academy of Fine Arts Library Collection

1145-1215

Dariusz Kuźmina,

Anna Mierzecka- Szczepańska

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Działy naukowo-badawcze we współczesnych bibliotekach posiadających egzemplarz obowiązkowy 

Research Departments in the Libraries which Store Deposit Copies

1215-1230

Discussion - Dyskusja

 

Sesja Locum et armarium. The Library Space – Przestrzeń biblioteczna

Moderator - Prowadzący: Tadeusz Zadrożny, IS PAN

 

1230-1320

Wykład specjalny:

Werner Oechslin

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Architektonics

Architektonika

1320-1335

Discussion - Dyskusja

1335-1430

Lunch

 

Moderator - Prowadzący: Wojciech Tygielski, UW

 

1430-1500

Rafał Werszler

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Liber catenatus. Aranżacja przestrzeni śląskich librariów ewangelickich w XVI w.

Liber Catenatus: the Spatial Arrangement of the Silesian Evangelical Libraries in the 16th Century

1500-1530

Barbara Arciszewska

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Beyond the Library Walls: Reading Spaces in Eighteenth Century England 

Poza murami bibliotek. Przestrzenie czytelnicze w XVIII-wiecznej Anglii

1530-1600

Tadeusz Bernatowicz

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Przestrzeń mądrości i wiedzy. Wnętrza biblioteczne w nowożytnych rezydencjach elit stanu szlacheckiego

The Space of Knowledge and Wisdom. Library Rooms in the Baroque Residences of Polish Aristocracy

1600-1630

Jolanta Czerzniewska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Gabinet w bibliotece. O kontekstualnym sąsiedztwie sztuki z nauką na przestrzeni XVII-XIX wieku 

A Cabinet in a Library. On the Contextual Vicinity of Art and Science from the 17th through the 19th Century

1630-1700

Discussion and a coffee break - Dyskusja i przerwa na kawę

1700-1730

Henryk Hollender

Biblioteka Uczelni Łazarskiego, Warszawa

Książki ustawione a książki widziane. Co się dzieje we wnętrzu (dawnej) biblioteki 

Books on the Shelves and the Books Perceived: What is Going On Inside Historic Libraries.

1730-1800

Tomasz Chmielak

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Załuskich, jej umiejscowienie i wyposażenie jako przykład rozwoju przestrzeni bibliotecznych w XVIII w. w Rzeczypospolitej 

The Evolution of Library Space in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century: the Case of the Załuskis’ Library

1800-1830

Tomasz Kruszewski

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wertykalność biblioteki. Od sacrum i strażnicy do ikony marketingu

The Verticality of Library Architecture - from the Sacrum and Treasury to the Icon of Marketing

1830-1900

Marek Budzyński

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

autor projektu gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Przestrzeń Biblioteki – Świątynia Poznania i Więzi

Library Space: a Shrine of Cognition and Bond

1900-1930

Discussion – Dyskusja

Coffee and tea - kawa i herbata

 

Wednesday, 16th May, 2012 - Środa, 16 maja 2012 r.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Długa 28

 

Sesja Gigantium humeris. Historic libraries: Relevance to Today – Biblioteka dawna dziś

Moderator - Prowadzący: Ryszard Kasperowicz, KUL

 

930-1000

Tadeusz Zadrożny

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

“To make seeing an act of sweet understanding”: the Printed Literary Sources of the History of Art in Professor Philipp Fehl’s Writings

„Aby patrzenie uczynić słodkim pojmowaniem”. Literatura źródłowa do historii sztuki w pismach profesora Filippa Fehla

1000-1030

Barbara Steindl  

Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut

Francesco Leopoldo Cicognara: Art Library and Art History

Francesco Leopoldo Cicognara. Biblioteka Sztuki i Historia Sztuki

1030-1100

Barbara Jatta

Biblioteca Apostolica Vaticana

The Cicognara Library and Philipp and Raina Fehl

Biblioteka Cicognary oraz Philipp i Raina Fehl

1100-1120

Discussion and a coffee break - Dyskusja i przerwa na kawę

1120-1150

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Siedemnastowieczne biblioteki muzyczne kościołów św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. O odzyskanych źródłach, poznawaniu ich dziejów i sposobach ułatwienia badań rozproszonych kolekcji

The 17th Century Musical Libraries of the Churches of St Elizabeth and St Mary Magdalene in Wrocław: the Regained Sources, Discovering their History and how to Facilitate the Study of Dispersed Collections

1150-1220

Żaneta Kubic

Biblioteka Jagiellońska 

„Zostawiam do wolnego wyboru JWP Bibliotekarzowi Akademii Xsiążki do Biblioteki publiczney”. Referat szkatułkowy o znanym bibliotekarzu i najstarszej Bibliotece oraz o rektorze, który wzbogacił jej zbiory 

“I have Left the Free Choice of the Books for the Public Library to the Right Honourable Librarian of the Academy's”: a Frame Lecture on a Renowned Librarian, the Oldest Library and the Chancellor who Enriched its Collections

1220-1250

 

 

 

 

1250 – 1320

Maciej Szablewski

Biblioteka Narodowa

Wtórniki jako próba realizacji marzeń o Bibliotece Trionowej

The Duplicates as the Attempt to Achieve the Dreams of the Trion’s Library

 

Jan Kozłowski

Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego

Projekt edukacyjny i badawczy „Polskie Biblioteki Historyczne”

Polish Historic Libraries : The Educational and Research Project

1320-1335

Discussion - Dyskusja

1335-1420

Lunch

 

Sesja Magnificentiae ostentatio. Display of magnificence – Dzieło wielmożności

Instytut Historyczny UW, Sala Kolumnowa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

1700-1720

Welcome – Powitanie

Elżbieta Barbara Zybert, dziekan Wydziału Historycznego UW

 

Prezentacja dziejów Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW

The Outline of the History of the Hall of Columns of the Faculty of History of the University of Warsaw

Tadeusz Bernatowicz, UW

 

1720-1810

Wykład specjalny:

Krzysztof Migoń

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteczne dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej

The Library Heritage of the Ancient Republic of Poland

1810-1830

Discussion - Dyskusja

1900-2100

Conference dinner - Uroczysta kolacja

Pałac Kazimierzowski

 

Thursday, 17th May, 2012 - Czwartek, 17 maja 2012 r.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

 

Sesja Thesaurus desiderabilis. The Arts and Humanities Library of Tomorrow – Humanistyczna biblioteka naukowa jutra

Moderator - Prowadzący: Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

 

930-1000

Katarzyna Materska

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzanie informacją w humanistycznej bibliotece naukowej XXI wieku

Information Management in the 21st Century Humanities Research Library

1000-1030

Krystyna K. Matusiak

Morgridge College of Education, University of Denver (Colorado)

The Role of Libraries in Enhancing Research in Humanities through Digitization

Rola bibliotek we wzbogacaniu badań w humanistyce poprzez cyfryzację

1030-1100

Paweł Rygiel,

Bartłomiej Włodarczyk

Biblioteka Narodowa

Integracja i wizualizacja informacji – biblioteka humanistyczna jutra?

Information Integration and Visualization: the Humanities Library of Tomorrow?

1100-1130

Barbara Chmielewska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Library Tree in the Jungle of Internet: How Far Can a Library Manage and Advise on Web Content

Drzewo biblioteczne w dżungli Internetu. Biblioteka w roli doradcy i menadżera treści dostępnych w sieci

1130-1150

Discussion and a coffee break - Dyskusja i przerwa na kawę

1150-1210

Prezentacja sponsora:

Teresa Górecka,

Leszek Czerwiński

EBSCO

Wizja biblioteki przyszłości

A Vision of the Library of the Future

1210-1240

Anna Klugowska

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wirtualna Biblioteka Sztuki źródłem inspiracji dla środowiska artystyczno-naukowego

The Virtual Art Library as a Source of Inspiration for Artistic and Scientific Community

1240-1310

Ewa Bogusz,

Anna Myśliwska

Biblioteka Narodowa

Potrzeby informacyjne społeczeństwa sieciowego a kompetencje wyszukiwawcze współczesnych info-bibliotekarzy

The Information Needs of the Web Society versus Searching Skills of Contemporary Info-librarians

1310-1340

Agnieszka Leszyńska

Biblioteka Narodowa

Internet – Bibliotheca Magna?

The Internet – Bibliotheca Magna?

1340-1410

Wanda Klenczon

Biblioteka Narodowa

Bibliografia narodowa – kryzys czy nowe otwarcie?

National Bibliographies: a Crisis or New Opening?

1410-1430

Discussion, a recapitulation and closing words - Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad

1430-1520

Lunch

     

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Copyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla free themes, blog website hosting.